Biography

Capt. B.P. Hota

Capt. B.P. Hota - M.Sc., M.Phil., Reader in Chemistry, K.B.D.A.V. College, Nirakarpur, Odisha.