Biography

M.V.V. Gopala Krishna Murthy

M.V.V. Gopala Krishna Murthy - MCA., M.Tech (CSE)., Principal, VSL Degree College Kakinada.